Члан 6.

Органи МОСИ су:
1. Скупштина,
2. Стални комитет
3. Руководство такмичења Завршне смотре.

Скупштина МОСИ

Члан 7.

Скупштина је највиши орган МОСИ.
Скупштина МОСИ може бити редовна и ванредна.
Скупштина МОСИ у време Завршне смотре има третман сталног заседања и траје као јединствена седница.

Члан 8.

Скупштину МОСИ чине : по један делегат из сваке општине учеснице, три делегата општине домаћина и по један делегат из сваке Републике.
Број чланова Скупштине зависи од броја општина учесница МОСИ.
У раду Скупштине може учествовати и више представника једне општине, с тим да право одлучивања имају само верификовани делегати Скупштине.

Члан 9.

Скупштина МОСИ:
- Утврђује основне смернице развоја и унапређења МОСИ и активно учествује и утиче на општи програм физичке културе на подручју које обухватају МОСИ у смислу усмеравања рада и програма МОСИ,
- Доноси, допуњује и мења Споразум, општа и посебна правила МОСИ, пропозиције, правилнике и друга акта,
- Утврђује и креира политику и спровођење МОСИ,
- Као представничко тело свих удружених општина, Скупштина МОСИ утврђује и спроводи политику на основу потреба и задатака свих удружених општина. Та општа политика и усвојени програм морају имати пуну сагласност, подршку и поверење свих општина. На тај начин Скупштини МОСИ припада статус легитимног представника свих учесница МОСИ,
- Доноси одлуке о пријему и искључењу општина са МОСИ,
- Бира чланове Сталног комитета, руководство такмичења, органе и комисије МОСИ, као и секретара Скупштине,
- Доноси свој програм рада,
- Оцењује рад и успех МОСИ,
- Истиче заслуге, награђује и предлаже за похвале и одликовања појединце и институције,
- Расправља о одлукама по жалбама донетим на Сталном комитету МОСИ као другостепеном органу уколико нека од учесница тражи преиспитивање истих,
- Покреће иницијативу и усваја Споразум о заједничком финансирању дела трошкова МОСИ,
- Доноси Пословник о раду Скупштине МОСИ.

Члан 10.

Све остало је регулисано Пословником о раду Скупштине МОСИ.


Стални комитет МОСИ

Члан 11.

Стални комитет МОСИ је извршни орган Скупштине МОСИ.

Стални комитет МОСИ броји 15 чланова.

Делегати за Стални комитет бирају се по кључу :
- по 1 делегат републичких савеза спортова, односно Савеза спортова Федерације БиХ,
- 3 делегата заједничка за општине из Србије које учествују на МОСИ,
- по 2 делегата заједничка за општине из Црне Горе и Републике Српске које учествују на МОСИ и 1 делегат из општине из Федерације БиХ,
- делегат општине домаћина МОСИ,
- секретар Сталног комитета МОСИ и
- делегат општине организатора наредних МОСИ.

Члан 12.

Стални комитет МОСИ ради на основу Пословника о раду Сталног комитета МОСИ, кога усваја Скупштина МОСИ.

Руководство такмичења МОСИ

Члан 13.

Руководство такмичења МОСИ је оперативни орган Скупштине МОСИ који руководи целокупним такмичењем и у потпуности организује и спроводи програм финалне смотре МОСИ.
Руководство такмичења МОСИ бира Скупштина МОСИ, а на предлог Организационог одбора и Сталног комитета МОСИ.

Члан 14.

Руководство такмичења МОСИ је посебно овлашћен орган Скупштине МОСИ и у свом раду делује оперативно и одлучује потпуно самостално.
Руководство такмичења МОСИ чине:
- главни руководилац такмичења МОСИ,
- технички руководилац такмичења МОСИ,
- председник Збора судија МОСИ – врховни судија,
- председник комисије за информисање и издавање службеног билтена МОСИ и
- секретар руководства такмичења МОСИ.

Члан 15.

Руководство такмичења МОСИ ради по Правилнику о раду руководства такмичења који усваја Скупштина МОСИ.


Помоћни органи Скупштине МОСИ

Члан 16.

Помоћни органи Скупштине МОСИ су :
- судијске комисије по спортским гранама,
- врховна судијска комисија,
- комисија за жалбе и дисциплинске прекршаје,
- бодовна комисија.
Сви наведени помоћни органи Скупштине МОСИ раде по Правилнику који усваја Скупштина МОСИ.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Све остало је регулисано Општим правилима МОСИ које доноси Скупштина МОСИ.

Члан 18.

Споразум о организацији Међуопштинских омладинских спортских игара ступа на снагу по усвајању од стране Скупштине МОСИ.

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ МОСИ


Члан 1.

Скупштином МОСИ руководи председник Скупштине кога бира Скупштина МОСИ на својој првој седници која се сазива на предлог Организационог одбора општине домаћина и Сталног комитета МОСИ.

Члан 2.

Скупштина ради и одлучује на својим седницама.

Члан 3.

Мандат члановима Скупштине траје 4 године уз могућност реизбора.

Члан 4.

Прву седницу Скупштине сазива председник Организационог одбора МОСИ у договору са Сталним комитетом МОСИ а најкасније месец дана од конституисања Организационог одбора.

Члан 5.

Скупштина МОСИ се састаје према потреби, а најмање два пута у току године.
Скупштину МОСИ сазива председник најмање десет дана пре одржавања и предлаже дневни ред. Председнику у раду помаже секретар Сталног комитета МОСИ.
Скупштина се може сазвати и на захтев најмање 1/3 делегата Скупштине МОСИ,
Скупштину МОСИ може сазвати и Стални комитет МОСИ.

Члан 6.

Скупштина МОСИ пуноважно одлучује само ако је присутно више од половине делегата. У противном седница се одлаже и заказује нова за 7 дана. Ако ни тада нема кворум по горњем принципу, Скупштина МОСИ се може одржати и пуноважно одлучивати са 1/3 присутних делегата.

Члан 7.

Скупштина МОСИ доноси акта у виду одлука, закључака, препорука,правилника и других докумената.

Члан 8.

Скупштина МОСИ одлучује већином гласова присутних делагата.

Члан 9.

Одлуке се доносе јавним гласањем дизањем руке чланова Скупштине.

Члан 10.

На основу поднетог предлога, Скупштина може одлучити да се о одређеном питању тајно гласа. Тајно гласање се врши на истообразним овереним гласачким листићима.
Тајним гласањем руководи Радно председништво, с тим да сваки заинтересовани члан Скупштине може контролисати поступак поделе гласачких листића и њиховог прегледа након обављеног гласања.

Члан 11.

Одлуке и друга акта која су у вези са Споразумом о организацији МОСИ обавезна су за све општине учеснице МОСИ.

Члан 12.

Ванредна Скупштина МОСИ се сазива по истом поступку као и редовна. Ванредна Скупштина се сазива и одлучује само о конкретним питањима због којих је сазвана.

Члан 13.

Скупштина МОСИ ради по Споразуму о организацији МОСИ и овом Пословнику.

Члан 14.

Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине МОСИ.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 55. MOSI Priboj 2018. All Rights Reserved.